About

About us - om oss

Velkommen

 

På denne sida vil det bli lagt inn bilder fra observasjoner som er gjort på turer rundt om i landsdelen. Utgangspuntet er Nordreisa så det meste av stoffet er foreløpig her fra.

 

Sida fungerer bra på mobiltelefonen. Blomsterbildene er optimert for å holde mobilen loddrett. Andre bilder kan bli bedre i vannrett stilling.

 

Velg mellom å bla i bildeviseren eller gå til galleriene for fugl, pattedyr og insekter (raskere for å gå til en bestemt art og større bilder) 

 

NB! Sida er foreløpig en byggeplass og har ikke funnet sin endelige form. Det vil derfor bli utvidelser og forandringer etter hvert.

Velcome 


Dette er primært en nettflora for nordlig arter og floradelen vil være mest komplett og størst.

Det vil også komme ei flora- nytt side: "NEWS" med de siste års nyfunn av arter og nye voksesteder.

Ellers vil det etter hvert komme flere bilder som en "BIFANGST"  Det kan være bilder fra fauna, geologi, fortidsminner, krigsinstallasjoner og fordums gruvedrift. Med andre ord alt som fanger oppmerksomheta og som man får tatt bilde av når man vandrer i skog og mark.

 

De viktigste kildene er nettstedet nordaflora.no og arbeid og rapporter fra FLORAVOKTERNE I NORDREISA

Av bildene i faunadelen er mange hentet fra Northern Nature Photography

 


 

Virksomme amatører

 

Aktiviteten blant de planteinteresserte i Nord- Troms har lenge vært på topp og det er gjort mange gode funn. Det påviselige antall individer og voksesteder for til eksempel dvergtettegras, huldreblom, snøfrytle, fjellsolblom, sibirnattfiol, dvergrublom og hvitstarr er mangedoblet og noen "lenge savna" lokaliteter og arter er gjennfunnet. Også mange arter som er ny for området er funnet som småhavgras, huldrestarr, smalålegras, marisko, stortveblad og griffelstarr

 

Det er også oppretta ei gruppe floravoktere som arbeider over et enormt stort område med vokting og kartlegging.

De to første år med floravokteri i Nord-Troms

 

Her i landet har floravoktere hittil hovedsakelig vært etablert på Østlandet og i Trøndelag. I tillegg er det noen på Sørlandet og Vestlandet. Fra sommeren 2017 er det nå også 5 floravoktere i Nordreisa i Troms som arbeider over et stort område i nordfylket med vokting og kartlegging.

 

Det hele startet på initiativ fra Andy Sortland ved Nord Norsk Botanisk Forening i Tromsø som kom med en oppfordring, og søkte om midler til oss. I første omgang galt det "Nasjonal handlingsplan for svartkurle" hvor det er bevilget støtte til tiltak for vern av lokaliteter. Etter hvert kom også Knut Fredriksen som er formann i NNBF, Tromsø med i prosessen og det ble jobbet effektivt både i Tromsø, Oslo og Nordreisa. I Oslo var det koordinator for floravokteri, Honorata Kaja Gajda ved NBF, som behandlet henvendelsene på en velvillig måte. Handlingsplan for svartkurle gikk straks i boks. På et par uker var det i tillegg tilrettelagt for ytterligere floravokting, det var vervet 4 floravoktere, ordnet plass på floravokterkurset i Kragerø for 1 person, og det var vurdert og formulert forslag til vokterlokaliteter.

 

Det var enkelt å verve voktere. Faktisk var det fire som hadde ”privat praktisert” i flere år. Det nye var bare å klikke på noen ikoner i Artsobservasjoner og skrive rapporter. Disse fire hadde allerede gjort en stor innsats med florakartlegginga i Nord Troms og dels i Vest Finnmark. Motivasjonen var i tillegg trim og naturopplevelser og mobiliteten var god. God fysisks form kommer godt med for floraen i nord kan være fysisk krevende å utforske, og turene blir gjerne milelange. Sommeren 2017 ble hektisk med blant annet flere 3 dagers turer inn i fjell og vidde. 

Mange av de sjeldne fjellplantene ble funnet på nye steder i 2018 slik som snøfrytle, dvergrublom, fjellsolblom, hvitstarr, grønnkattefot og kløftstarr.

 

Villblomstenes dag 16. juni 2018

Siden floravokteriet har fått økonomisk støtte fra NBF var det naturlig for oss å arrangere Villblomstenes dag 2018. Det var godt frammøte, interesserte deltakere og turen gikk til Lundefjellet. Datoen, den 17. juni, var felles for alle landene i Norden, men dette er for tidlig her hos oss så langt mot nord. Temperaturen og utsikten var imidlertid flott og det ble en fin tur. Lundefjellet har endel arter som er sjeldne her i området slik som olavskjegg og bergfrue, men de mest eksklusive artene ble ikke oppsøkt på grunn av at det var så tidlig i sesongen. 

 


Villblomstenes dag 30. juni 2019

Etter noe om og men arrangerte vi en litt utsatt Villblomstenes dag i Nordreisa 30. juni. Det var et mye bedre tidspunkt for å se på blomster her nord. Fra et regnvått landskap om morgenen snudde det om til sol og beste sort turvær da vi startet kl 1100. Det var møtt fram 12 entusiastiske deltakere og ca 40 arter ble omtalt nærmere. Turen gikk til Nappen som er et ganske bratt område men ligger nært Storslett. Vi fant bergfrue, men den var dessverre ikke i blomst ennå.


Villblomstenes dag 28. juni 2020

Turen var utsatt til 28. juni på grunn av sein vår. Det ble en fin dag i strålende vær langs Styggøyelva. Det mest uventede funnet var et nytt 100 meter langt voksested for lerkespore som er en varmekjær art som er sjelden så langt nord. Det ble også funnet nye steder med maurarve og olavsstake. Det beste funnet ble imidlertid gjort av fortroppen dagen før som fant 15 sibirnattfiol og mer lerkespore. Denne lokaliteten ble ikke besøkt denne dagen på grunn av farlig bratt terreng. I matpausa kom et ekorn og underholdt med spektakulære hopp.Oversikt over artikler i "NEWS"

 

NEWS

Funn av Bleikrublom Draba oxycarpa nord for Goddejávri i Kåfjord - Dvergarve Arenaria humifusa gjenfunnet i Kåfjord (Gáivuotna) - Sjelden Orkide- hybrid funnet i Nordreisa for andre gang - Litt nytt om floraen i Kvænangen kommune - Botrychium nordicum funnet i Nordreisa ? - Lindovara, et nyoppdaget blomsterfjell, 2- Undersøkelser i vann og pytter, 3-huldreblom funnet i Rotsund, 4- Mellomblærerot, ny i Troms fylke, 5- Ny sibirnattfiol-lokalitet funnet i Nordreisa, 6- Første nattfiol funnet i Nordreisa kommune.


NEWS 2

Spåkenesøra naturreservat, 2- Fuglekikkerbua, 3- En vakker orkidehybrid, grønnkurle x skogmarihand


NEWS 3

Kløftstarr funnet i Signaldalen, 2- Ny huldreblom forekomst i Alta, 3- Nytt funn av olavsskjegg i Nordreisa, 4- Ny rik fjellsolblom forekomst, 5- Marisko, første funn i Nordreisa, 6- Rikt huldreblom- sted ved Nedrefoss, 7- Altaihaukeskjegg- mer enn 1000 eksemplarer, 8- Nytt voksested for småjonsokblom, 9- Pilteristarret, Carex stylosa?, 10- Dvergtettegras, store forekomster, 11- Ny lokalitet for kvitveis i Rotsund, Huldreblom nær Storslett, 12- Litt om marinøkler


NEWS 4

Ráisduottarháldi Landskapsvernområde


NEWS 5

Floraen i Reisa Nasjonalpark, 2- Litt om floraen i Kvænangen

Nordaflora oppdatert  april 2021