Home

Nordaflora

 

 

Naturvandring

i nord

 

Bilde: Cissaldat, Nordreisa


Flora 

Fauna 

Bilder av noen arter fra området - species from this area 

Fugler

(Click picture)

 

Særlig under vårtrekket kan det dukke opp uventede gjester som er forvillet og ute av kurs. Det kan være rosenstær, avosett og flere.

I tillegg er det arktiske fugler som raster ved kysten før de fortsetter videre til Svalbard. Det er arter som ringgås, kortnebbgås, polarsnipe og flere

 

 

 

Birds

 

During spring migration some birds come astray and end up here with us. It may be Rosy starling, avocet and other.

In addition, there are Arctic birds who break along the coast before continuing on to Svalbard. There are species like: Brent goose, Pink-footed Goose, Red knot and other

Pattedyr

 

Av stedegne dyrearter er den nordlige arten rødmus (Myodes rutilus) som har sørgrense ved Ofoten. Arten ble i sin tid første gang oppdaget av Lars Levi Læstadius i Karesuanto  LES MER

 

Et østlig innslag er mårhund (Nyctereutes procyonoides) som er observert noen ganger i fylket. Den kommer inn fra Russland og Finland

 

Mammals

Of endemic species, we have the northern species of rødmus (Myodes rutilus), which has a southern border at Ofoten. The species was first discovered by Lars Levi Læstadius in Karesuanto

 

An Eastern feature is raccoon dog (Nyctereutes Procyonoides) that has been observed sometimes in the county. It comes over the border from Russia and Finland

Insekter

 

Bildene her er bare litt "BIFANGST" av noen insekter som tilfeldig har dukket opp på turene. Navnsettinga kan være usikker på enkelte bilder

 

 

Insects

 

 

Some insects that appeared

 

Bildevisere - image viewers 

NB! Disse virker ikke i alle nettlesere - viewers don't work on all browsers

Perleugle Aegolius funereus - Samisk: idjaskuolf - Foto: Mona Lucas
Perleugle Aegolius funereus (ungfugl) - Samisk: idjaskuolfi - Foto: Alfred Lucas
Spurveugle Glaucidium passerinum - sam: cihceskuolfi, čuonanskuolfi - Foto: Audun Jahren
Lappugle Strix nebulosa - sam: ránesskuolfi - VU-sårbar - Foto: Tone Heggelund
Haukugle (Surnia ulula) - Samisk: sáhpánskuolfi, bigán, skutnjaloddi - Foto: Ivar Heggelund
Fjellvåk Buteo lagopus - Samisk: boaimmáš - Foto: Alfred Lucas
Spurvehauk Accipiter nisus - Samisk: dihtti - Foto: Alfred Lucas
Hønsehauk Accipiter gentilis - Samisk: goahppilfálli - NT-nær truet - Foto: -Stein Erik Lunde
Havørn Haliaeetus albicilla - Samisk: mearragoaskin - Foto: Alfred Lucas
Gråhegre Ardea cinerea - sam: ránesháigir - Foto: Ivar Heggelund
Småspove Numenius phaeopus - Samisk: unnaguškkástat - Foto: Ivar Heggelund
Brushane Calidris pugnax - Samisk: rávgoš - EN-sterkt truet - Foto: Ivar Heggelund
Heilo Pluvialis apricaria - sam: bižus - Foto: Ivar Heggelund
Myrsnipe Calidris alpina - Samisk: čáhpesčoavjeviroš - Foto: Ivar Heggelund
Sandlo Charadrius hiaticula - sam: buvvedat - Foto: Ivar Heggelund
Dverglo Charadrius dubius - sam: uhcabuvvedat - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Temmincksnipe (unge) Calidris temminckii - sam: guolbbaviroš - Foto: Ivar Heggelund
Gluttsnipe Tringa nebularia - Samisk: tuoračoavžžu - Foto: Ivar Heggelund
Rødstilk Tringa totanus - Samisk: ruksesjuolčoavžžu - Foto: Ivar Heggelund
Islandsspove (svarthalespove) Limosa limosa s. islandica - Foto: Ivar Heggelund
Lappspove Limosa lapponica - sam: ruksesguškil - Foto: Audun Jahren
Boltit Charadrius morinellus - Samisk: láfol - Foto: Ivar Heggelund
Steinvender Arenaria interpres - sam: vihčar geađgejorgu - Foto: Audun Jahren
Vipe Vanellus vanellus - Samisk: vuoktaláfol - EN-sterkt truet - Foto: Ivar Heggelund
Tjeld Haematopus ostralegus - Samisk: cagan - Foto: Ivar Heggelund
Svømmesnipe Phalaropus lobatus -sam: bávgoš, spáhppal, čarkkus - Foto: Ivar Heggelund
Ravn Corvus corax - Samisk: gáranas - Foto: Alfred Lucas
Nøtteskrike Garrulus glandarius - sam: vuovdeskeaiki - Foto: Britt Jorunn Hansen
Linerle Motacilla alba - samisk: beštor - Mating - Foto: Oleif Johnsen
Linerle Motacilla alba - mating 2 - Foto: Oleif Johnsen
Linerle Motacilla alba - mating 3 - Foto: Oleif Johnsen
Gransanger (Phylloscopus collybita) - Samisk: skilkeskálka - Foto: Ivar Heggelund
Granmeis Poecile montanus - Samisk: vuovdegaccet - Foto: Ivar Heggelund
Blåmeis Cyanistes caeruleus - Samisk: alitgaccet - Foto: Ivar Heggelund
Kjøttmeis Parus major - Samisk: buoidegaccet - Foto: Ivar Heggelund
Gråsisik Carduelis - Samisk: upmolcizáš - Foto: Ivar Heggelund
Blåstrupe Luscinia svecica - sam: giellavealgu, biellocizáš - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Jernspurv Prunella modularis - Samisk: ruovdecizáš - Foto: Ivar Heggelund
Lappiplerke Anthus cervinus - sam: ruksescivkkán - Foto: Audun Jahren
Heipiplerke Anthus pratensis- sam: niitocivkkán - Foto: Ivar Heggelund
Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca - sam: girjelivkkár - Foto: Ivar Heggelund
Grønnfink Carduelis chloris - Samisk: ruonábeibboš - Foto: Ivar Heggelund
Bjørkefink Fringilla montifringilla - Samisk: vintán - Foto: Ivar Heggelund
Snøspurv Plectrophenax nivalis - Samisk: állat - Foto: Ivar Heggelund
Gråspurv Passer domesticus - Samisk: ránescihci - Foto: Ivar Heggelund
Lappspurv Calcarius lapponicus - sam: cizopaš - VU-sårbar - Foto: Audun Jahren
Dompap Pyrrhula pyrrhula - Samisk: ruksesruoivil - Foto: Ivar Heggelund
Konglebit Pinicola enucleator - sam: bihcebásgáski - Foto: Audun Jahren
Sidensvans Bombycilla garrulus - Samisk: bealljerásttis - Foto: Ivar Heggelund
Steinskvett Oenanthe oenanthe - Samisk: geaðgerásttis - Foto: Ivar Heggelund
Svarttrost Turdus merula - Samisk: čáhppesrásttis - Foto: Ivar Heggelund
Gråtrost Turdus pilaris - Samisk: ránesrásttis - Foto: Ivar Heggelund
Rødvingetrost Turdus iliacus - sam: ruksessoadjá - Foto: Ivar Heggelund
Måltrost Turdus philomelos - sam: lávlorásttis - Foto: Ivar Heggelund
Ringtrost Turdus torquatus - sam: gierdorásttis, čierggesrásttis, dearbmerásttis - Foto: Audun Jahren
Gjøk Cuculus canorus- sam: giehka - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Havsule Morus bassanus - sam: suvlá - Foto: Audun Jahren
Havhest Fulmarus glacialis - sam: bupmálas - EN-sterkt truet - Foto: Audun Jahren
Makrellterne Sterna hirundo - Samisk: guollečearret - EN-sterkt truet - Foto: Ivar Heggelund
Makrellterne Sterna hirundo (ungfugl) - Samisk: guollečearret - EN-sterkt truet Foto: Alfred Lucas
Rødnebbterne Sterna paradisaea - sam: čearret - Foto: Audun Jahren
Svartbak Larus marinus - Samisk: gáiru - Foto: Ivar Heggelund
Gråmåke Larus argentatus - Samisk: skávli - Foto: Ivar Heggelund
Polarmåke Larus hyperboreus - sam: stuorraskávli stuoragáiru - Foto: Audun Jahren

Fiskemåke Larus canus - Samisk: báiski - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Tyvjo Stercorarius parasiticus - Samisk: mearraháskil - NT-nær truet - Foto: Alfred Lucas
Alke Alca torda - Samisk: roahkki - EN-sterkt truet - Foto: Alfred Lucas
Lomvi (ringvi) Uria aalge - Samisk: čohkanjunčielkkis - CR-kritisk truet - Foto: Alfred Lucas
Lomvi Uria aalge - sam: čohkanjunčielkkis, skárfačielkkis,láŋgá - CR-kritisk truet - Foto: Audun Jahren
Polarlomvi Uria lomvia - sam: jiekŋačielkkis - EN-sterkt truet - Foto: Audun Jahren
Ringvi Uria aalge - sam: čohkanjunčielkkis, skárfačielkkis,láŋgá - CR-kritisk truet - Foto: Audun Jahren
Lunde Fratercula arctica Lunde - Samisk: bovttáš VU-sårbar - Foto: Alfred Lucas
Lunde Fratercula arctica - Samisk: bovttáš - VU-sårbar - Foto: Alfred Lucas
Teist Cepphus grylle - Samisk: stižžá - VU-sårbar - Foto: Alfred Lucas
Alkekonge Alle alle - Samisk: hálkagonagas - Foto: Alfred Lucas
Smålom Gavia stellata - Samisk: gáhkkor - Foto: Alfred Lucas
Siland Mergus serrator - sam: vuoktagoalsi, goalsi, unnagoalssáš, čievragoalsi - Foto: Audun Jahren
Laksand Mergus merganser - sam: suovragoalsi, stuorragoalsi, gussagoalsi - Foto: Audun Jahren
Havelle Clangula hyemalis - sam:haŋŋá - NT-nær truet - Foto: Audun Jahren
Toppand Aythya fuligula - Samisk: diehppefiehta - Foto: Alfred Lucas
Krikkand (Anas crecca) - samisk: čiksa - Foto: Ivar Heggelund
Stellerand Polysticta stelleri - sam: sávjaákta - sårbar-VU - Foto: Audun Jahren
Stjertand Anas acuta - sam: vuojaš - VU-sårbar - Foto: Audun Jahren
Gravand Tadorna tadorna - Samisk: ruossaduoršu - Foto: Ivar Heggelund
Ærfugl Somateria mollissima - Samisk: ákta NT-nær truet - Foto: Alfred Lucas
Praktærfugl Somateria spectabilis - sam: gorgesákta- NA ikke egnet - Foto: Audun Jahren
Ringgås Branta bernicla - Samisk: Ikke kjendt - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Hvitkinngås Branta leucopsis Samisk: vilgesnierčuonjá - Foto: Ivar Heggelund
Grågås Anser anser - Samisk: ránesčuonjá - Foto: Ivar Heggelund
Sædgås Anser fabalis - VU-sårbar - Foto: Audun Jahren
Kortnebbgås Anser brachyrhynchus - Samisk: oanehisnjunčuonjá - NA ikke egnet - Foto: Ivar Heggelund
Kanadagås Branta canadensis - Samisk: kanádačuonjá - Svartelistet-SE - Foto: Ivar Heggelund
Sangsvane (Cygnus cygnus) - Samisk: njukča -Foto: Ivar Heggelund
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis - sam: vuoktaskárfa - Foto: Audun Jahren
Storskarv Phalacrocorax carbo - sam: skárfa - Foto: Alfred Lucas
Lirype Lagopus lagopus - sam: rievssat - NT-nær truet - Foto: Britt Jorunn Hansen
Fjellrype Lagopus muta (unger) - sam: giron - NT-nær truet - Foto: Ivar Heggelund
Orrfugl Tetrao tetrix - Samisk: hurri - Foto: Alfred Lucas
Tyrkerdue Streptopelia decaocto - sam: durkkaduvvá - NT-nær truet - Foto: Britt Jorunn Hansen
Bydue Columba livia var. domestica - sam: gávpotduvvá - Foto: Ivar Heggelund
Hare Lepus timidus - Samisk: njoammil - Foto: Ivar Heggelund
Hare
Hare
Lepus timidus - Samisk: njoammil - Foto: Stein Erik Lunde
Ekorn Sciurus vulgaris - Samisk: oarri - Foto: Ivar Heggelund
Lemen Lemmus lemmus - Samisk: goddesáhpán - Foto: Stein Erik Lunde
Elg Alces alces Elg - Samisk: sarvva
Rein - Rangifer tarandus (tamrein) - Samisk: boazu - Foto: Ivar Heggelund
Rødrev Vulpes vulpes - Samisk: rieban - Foto: Ivar Heggelund
Fjellrev Vulpes lagopus - Samisk: njálla - CR-kritisk truet - (Bilde tatt i Polar Zoo) - Foto: Ivar Heggelund
Ulv Canis lupus Samisk: gumpe - (Bildet er tatt i Polar Zoo) - CR-kritisk truet - Foto: Ivar Heggelund
Oter Lutra lutra - Samisk: ceavrres - VU-sårbar - Foto: Alfred Lucas
Brunbjørn Ursus arctos - Samisk: guovža - (Bilde er tatt i Polar Zoo) - Foto: Ivar Heggelund
Gaupe Lynx lynx - Samisk: álbbas - EN-sterkt truet - Foto: Alfred Lucas
Hvithval Delphinapterus leucas (hvaldimir)
Knølhval Megaptera novaeangliae - Foto: Alfred Lucas
Spekkhogger Orcinus orca - Foto: Alfred Lucas
Kvitnos Lagenorhynchus albirostris - Foto: Alfred Lucas


Landscape

Chrysomela lapponica - nordlig utbredelse, ikke norsk navn. Hører til blant bladbillene - Foto: Ivar Heggelund
1b Seljebladbille Phratora vulgatissima
2 tordivel ?
15 Gullrisengmott Anania funebris - Foto: Stein Erik Lunde

14 Piggsvinspinner Arctia plantaginis - Foto: Stein Erik Lunde
3 Boloria sp.
11b Brunflekket perlemorvinge Boloria selene ?
12 Fjellperlemorvinge Boloria napaea ?
11 Aglajaperlemorvinge Argynnis aglaja - sam: violasilbabeaiveloddi ?
10 Fløyelsringvinge ?
4 Neslesommerfugl Aglais urticae - Foto: Stein Erik Lunde
16 Hakefly sp. - Foto: Stein Erik Lunde
9 Rapssommerfugl Pieris napi ?
13c Purpurgullvinge Lycaena hippothoe ? Foto: Ivar Heggelund
Myrgulvinge, Colias palaeno ?
Idasblåvinge Plebejus idas - Foto: Ivar Heggelund
5 Rosa båndmåler Xanthorhoe spadicearia - Foto: Stein Erik Lunde
13 Rubinmåler Plemyria rubiginata ? - Foto: Stein Erik Lunde
16b Skogbåndmåler Xanthorhoe annotinata ?
6 Vinkelskogmåler Dysstroma citrata
7 Hvit båndmåler Xanthorhoe montanata ?
8
17 Foto: Stein Erik Lunde
18 Foto: Stein Erik Lunde
19 Ballblombukk Brachyta interrogationes - Foto: Stein Erik Lunde
20 Bjørkebukk Saperda scalaris - kan også være gul istedet for grå - Foto: Ivar Heggelund
21 Lauvtreløper Rhagium mordax - Foto: Ivar Heggelund
22 Humlebille Trichius fasciatus - Foto: Stein Erik Lunde
23 Foto: Stein Erik Lunde
24
25 Fjellibelle Aeshna caerulea - sam: duottarskážas - under parring - Foto: Ivar Heggelund
26 Fjellmetallibelle Somatochlora alpestris - Foto: Stein Erik Lunde
27 Foto: Stein Erik Lunde
29 Foto: Stein Erik Lunde
30 Fjellmetallibelle Somatochlora alpestris - Foto: Stein Erik Lunde
31 Fjellibelle Aeshna caerulea - sam: duottarskážas - Foto: Stein Erik Lunde
32 Fjellgresshoppe - Bohemanella frigidus - Foto: Stein Erik Lunde
Gresshoppe sp. Foto: Stein Erik Lunde
33 Fjellgresshoppe - Bohemanella frigidus - Foto: Oleif Johnsen
34
35 Kjempetreveps (Urocerus gigas) - Foto: Ivar Heggelund
44 Steinflue Plecoptera - Foto: Stein Erik Lunde
36
37 Klubbveps Cimbicidae sp. - Foto: Stein Erik Lunde
38 Klubbveps Cimbicidae sp. - Foto: Stein Erik Lunde
39 Vårflue? - larve, godt kamuflert med det som var forhånden - Foto: Oleif Johnsen
41Øyenstikker under klekking - Foto: Oleif Johnsen
40 Edderkopp
43
Guolasjávri, 775 m.o.h. - Foto: Ivar Heggelund
Hula i Gjøvarden - Foto: Alfred Lucas
"Hullet" i Gjøvarden NØ - Foto: Ivar Heggelund
"Steinkjerring" i floget på Gjøvarden - Foto: Ivar Heggelund
Utsikt fra Kågtind 1228 m - Foto: Ivar Heggelund
"Hellerissning" i Sieima (framhevet på plakat) Foto: Ivar Heggelund
Lille Skogholmen - engang rettersted hvor 2 halshugginger fant sted - Foto: Ivar Heggelund
Mollisfossen - Foto: Ivar Heggelund
Sør for Raisjávri - Foto: Ivar Heggelund
Raisjávri - Foto: Ivar Heggelund
"Mannen" i Manndalen - Foto: Oleif Johnsen
"Mannen" i Manndalen - Foto: Oleif Johnsen
Kjelvågtind (1104 m) på Uløy med utsikt mot Lyngstuva