New 4

Floraen i

Ráisduottarháldi           Landskapsvernområde

 

2016 Ivar Heggelund Rotsundveien 32,

9153 Rotsund

Landskapsvernområdet ble opprettet 28. november 1986 og har et areal på 83 km2. En stor del er høgfjell med ur og store arealer med steinblokker. Hele område ligger over skoggrensen. Berggrunnen er ofte reinskurt av is og vann og i dalene er det avsetninger i form av morener og steinhauger.


Landskapsvernområdet strekker seg langs den aller nordligste grensen mot Finlands «arm» i nordvest, og omfatter

fjellmassivet Ráisduottarháldi, 1365 moh. Den ubetjente Somashytta (DNT) ligger helt sørøst i området, nær finskegrensa.

 

Adkomsten via Guolasjávri er blitt enklere nå ettersom veien blir vedlikeholdt og det er tilrettelagt for turisttrafikk. Faktisk kan man oppe på fjellet møte turistbusser med folk som skal på gåtur til Finnlands høgeste punkt som ligger i sørhellinga av Háldi.

En tur til Guolasjávri forbindes vanligvis med stor artsrikdom på kalkrik grunn. Fortsetter en videre i retning Ráisduottarháldi blir det derimot brott smalhals og magre forhold botanisk sett. Her kan en ikke regne med å finne de ekslusive artene som krever kalkgrunn.

 

I 2016 var vi et par turer i området. På den første turen den 24. juli var jeg sammen med Stein Erik Lunde og Oleif Johnsen. Det viste seg at selv på skrinn steingrunn kan det vokse interessante planter. Spesielt var Oleif i finnemodus denne dagen og var den første som fant reinstarr og agnorstarr.

 

Noen arter fra verneområde:

Kløftstarr Carex holostoma Rødlistekategori - sårbar VU.

I Biedjovággi og Huortnášvággi ble denne arten funnet på 5 forskjellige steder. Den vokste fåtallig i sprekker på svaberg og i kanten av fuktige groper mellom bergene.

Reinstarr Carex arctogena vokste i tette tuer og glisne grupper på fuktig gressmark med mange vanndammer. I Huortnášvággi kunne jeg stå på et sted å se mer reinstarr enn jeg har sett i hele mitt tidligere liv. Det var nok mange tusen strå over noen hundre meter langs to vannsig.

Agnorstarr Carex microglochin ble funnet som en enslig tue med ca 20 eksemplarer på fuktig gressmark sammen med reinstarr

Av mer vanlige arter kan nevnes høgfjellskarse, grannsildre, snøsoleie, dvergsoleie, knoppsildre og fjellpestrot.

 

Den 3. august 2016 undersøkte jeg deler av østskråninga av Háldi. På turen opp gikk jeg forbi noen spredte eksemplar av hengefrytle, dubbestarr, snøbakkestjerne. Ved bekkene var det fjellpestrot og grynsildre.

 

I nordøstskråninga var det noen rikere felter med glissen kantlyng Cassiope tetragona. På disse stedene vokste også

Brannmyrklegg NT Pedicularis flammea og

Lodnemyrklegg NT Pedicularis hircuta. På fuktige steder vokste

Dvergmjølke Epilobium anagallidifolium. På fuktige flater med vanndammer vokste

Gullmyrull Eriophorum brachyantherum. Rødlistekategori - sårbar VU.

 

Det var en overraskelse å finne høgfjellsklokke Campanula uniflora på det tynne, skrinne grus underlaget oppe på platået av selve Ráisduottarháldi.

 

Lengre inn i Huortnášvággi noterte jeg følgende arter.

Snøgras Phippsia algida. Rødlistekategori - sårbar VU, finnes spredt over hele det undersøkte området, mest ved kalde kilder og på snøleier.

Issoleie Ranunculus glacialis. Rødlistekategori - nær truet NT, vokser her og der over hele området og virker ikke å være truet i Troms.

Fjellpestrot Petasites frigidus, vanlig, men spredt særlig ved og i bekker og overrislet mark.

Bekkesildre Saxifraga rivularis, spredt på skyggefulle og våte steder.

 

I Čoalbmevággi ble det også funnet mer av det sjeldne kløftstarret. Videre fant en reinstarr, dvergsyre, evjesoleie, lodnemyrklegg, brannmyrklegg og innlandsformen av saftstjerneblom Stellaria crassifolia var. paludosa (laest).

 

Čoalbmevággi er tidligere besøkt av E. Jørgensen 1893, og Y. Mejland, 1933 og 1939, og det foreligger en del registreringer fra disse besøka mest fra østsida av dalen (Benum 58).

 

Oversikt over artikler i "NEWS"

 

NEWS

Første funn av marisko Cypripedium calceolus i Kvænangen kommune - Nordlandssveve Pilosella hyperborea funnet i Kvænangen - Funn av Bleikrublom Draba oxycarpa nord for Goddejávri i Kåfjord - Dvergarve Arenaria humifusa gjenfunnet i Kåfjord (Gáivuotna) -

Sjelden Orkide- hybrid funnet i Nordreisa for andre gang - Ny lokalitet for lerkespore Corydalis intermedia i Reisadalen - Litt nytt om floraen i Kvænangen kommune - Botrychium nordicum funnet i Nordreisa ? - Lindovara - nytt blomsterfjell i Nordreisa - Undersøkelser i vann og pytter, -huldreblom funnet i Rotsund, - Mellomblærerot, ny i Troms fylke, - Ny sibirnattfiol-lokalitet funnet i Nordreisa, - Første nattfiol funnet i Nordreisa kommune.

 

NEWS 2

Spåkenesøra naturreservat, 2- Fuglekikkerbua, 3- En vakker orkidehybrid, grønnkurle x skogmarihand

 

NEWS 3

Kløftstarr funnet i Signaldalen, 2- Ny huldreblom forekomst i Alta, 3- Nytt funn av olavsskjegg i Nordreisa, 4- Ny rik fjellsolblom forekomst, 5- Marisko, første funn i Nordreisa, 6- Rikt huldreblom- sted ved Nedrefoss, 7- Altaihaukeskjegg- mer enn 1000 eksemplarer, 8- Nytt voksested for småjonsokblom, 9- Pilteristarret, Carex stylosa?, 10- Dvergtettegras, store forekomster, 11- Ny lokalitet for kvitveis i Rotsund, Huldreblom nær Storslett, 12- Litt om marinøkler

 

NEWS 4

Ráisduottarháldi Landskapsvernområde

 

NEWS 5

Floraen i Reisa Nasjonalpark, Litt om floraen i Kvænangen